Sóc Trăng

19/12/2015 - 08:25
UNETEDU - Công đoàn Giáo dục Sóc Trăng vừa có văn bản yêu cầu công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động (...
19/12/2015 - 08:25
UNETEDU - Công đoàn Giáo dục Sóc Trăng vừa có văn bản yêu cầu công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động (...
19/12/2015 - 08:25
UNETEDU - Công đoàn Giáo dục Sóc Trăng vừa có văn bản yêu cầu công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động (...
19/12/2015 - 08:25
UNETEDU - Công đoàn Giáo dục Sóc Trăng vừa có văn bản yêu cầu công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động (...
19/12/2015 - 08:25
UNETEDU - Công đoàn Giáo dục Sóc Trăng vừa có văn bản yêu cầu công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo với cấp uỷ Đảng, phối hợp chính quyền đồng cấp nắm bắt tình hình đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động (...